Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

PROTECŢIA DATELOR (G.D.P.R.)

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

de către Primăria orașului Luduș

 

 

          Primăria orașului Luduș, cu sediul în or. Luduș, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 26, cod poștal 545200, jud. Mureș colectează şi procesează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

            Regulamentul European GDPR (Global Data Protection Regulation) reglementează prelucrările de date cu caracter personal, instituie libera circulație a acestor date și protejează drepturile și libertătile persoanelor fizice.

          În înțelesul GDPR, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă (nume, prenume, adresă, CNP, serie și număr act de identitate, e-mail, telefon, venit, date biometrice, imagine, adresa IP, date medicale).

          Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituţei impune respectarea următoarelor principii:

- egalitate, echitate și transparență - datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

- limitare la scop datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime: resurse umane, gestiune economico-financiară şi administrativă, gestiunea datelor privind bunurilor impozabile în vederea stabilirii sumelor datorate la bugetul local (taxelor şi impozitelor locale), statistic, evidenţa populaţiei şi stare civilă, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, prevenirea şi combaterea infractionalităţii stradale, asistenţă socială, reprezentare în justiţie, registratură, soluţionare petiţii, declaraţii de avere şi de interese ş.a.

- reducerea la minimum a datelor – datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

- exactitate – datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate limitări legate de stocare, datele nu trebuie păstrate mai mult decât e necesar;

- securitate și confidențialitate – datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată.

          Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în instituție

          Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Primăria orașului Luduș), conform prevederilor articolului 6, alin. 1, literele c) și e) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016.

          În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Primăria orașului Luduș va solicita consimțământul, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016.

          În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, operatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

          Primăria orașului Luduș prelucrează datele cu caracter personal în baza prevederilor GDPR, în calitate de operator, prin intermediul compartimentelor de specialitate, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru derularea activităților specifice care implică realizarea unor servicii de administrație publică locală.

          Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

          Politica privind protecția și securitatea datelor personale a instituției este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

          Categoriile de date personale supuse prelucrărilor la nivelul compartimentelor de specialitate din cadrul instituției sunt următoarele: nume, prenume, semnătura, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de domiciliu/reședință, serie și număr act de identitate, CNP, adresă IP.

          Ne rezervăm dreptul de a solicita si alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor de specialitate din cadrul instutuției, strict raportat la prevederile legale.

          Sursa datelor cu caracter personal

          Prin compartimentele de specialitate, instituția colectează date personale direct de la persoanele vizate sau de la terți (instituții sau entități care se adresează operatorului, ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

          În cazul în care se prelucrează date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a furniza persoanelor vizate informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

          Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale.

          Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

          Datele cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților desfășurate în cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul instituției, după care vor fi arhivate în concordanță cu prevederile legislației aplicabile.

          Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt prelucrate sunt: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

          Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor din Primăria orașului Luduș la adresa de e-mail: ludus@ms.e-adm.ro sau în scris, la sediul instituției din or. Luduș, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 26, jud. Mureș.

          De asemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, fax: +40-241-617260, tel: +40-241-664740, web:  http://www.dataprotection.ro.

 

 MODEL CERERI:

Consimțamânt privind prelucrarea datelor cu character personal

 

Actualizat in - 25.07.2023, la ora 08:52.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202157, online: 1

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.