Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

 Hotărâri ale Consiliului Local Luduș adoptate în anul 2024

Nr
hotărâre

Data Titlul hotărârii
1 08.01.2024 HCL privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Luduș
2 08.01.2024

HCL privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a orașului Luduș, pentru anul școlar 2024 – 2025

3 30.01.2024  HCL privind prelungirea contractului de închiriere nr. 106 din 30.01.2019, încheiat între autoritatea locală şi dl. Rusu Cătălin-Adrian
4 30.01.2024  HCL privind prelungirea contractului de închiriere nr. 105 din 30.01.2019, încheiat între autoritatea locală şi dl. Szabo Attila
5 30.01.2024  HCL privind actualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei orașului Luduș
6 30.01.2024  HCL pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Luduș, pentru anul 2024
7 30.01.2024  HCL privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență și a situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local al orașului Luduș
8 30.01.2024  HCL privind aprobarea programului de acțiune comunitară destinat prevenirii și combaterii riscului de sărăcie și excluziune socială, la nivelul orașului Luduș, pentru anul 2024
9 30.01.2024  HCL privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii cu mijloacele auto, utilajele și echipamentele din dotarea Direcției „Drumuri, Intervenții, Transport și Zone Verzi”, tarife pentru prestațiile specifice realizate de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei orașului Luduș precum și tarife practicate pentru organizarea și funcționarea serviciului public de ecarisaj și de gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Luduș
10 30.01.2024  HCL privind modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 141 din 27 septembrie 2022 privind modificarea hotărârii nr. 35 din 29.07.2008, prin care a fost înființată Comisia de circulație rutieră a Orașului Luduș
11 30.01.2024  HCL privind modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 34 din 23 februarie 2021 privind modificarea hotărârii nr. 194/2017 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia
12 30.01.2024  HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Luduș
13 30.01.2024  HCL privind modificarea anexei nr. 5 și anexei nr. 6 la Regulamentul privind organizarea, autorizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în orașul Luduș aprobat prin HCL nr. 57/2021
14 30.01.2024  HCL privind însușirea documentației cadastrale și întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului în suprafață de 34.339 mp – apă stătătoare în evidențele de publicitate imobiliară, în favoarea Orașului Luduș - domeniul public
15 30.01.2024  HCL privind aprobarea modificării Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ”
16 30.01.2024  HCL privind aprobarea finanțării de la bugetul local a activităților sportive derulate de Asociația Clubul Sportiv Mureșul Luduș, în anul 2024
17 30.01.2024  HCL privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Luduș
18 08.02.2024 HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2024
19 08.02.2024 HCL privind aprobarea preluării personalului medical din creșa publică arondată unității de învățământ preuniversitar de stat Grădinița „Căsuța Fermecată” Luduș în structura de personal medico-sanitar angajat de U.A.T. orașul Luduș
20 08.02.2024 HCL privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș
21 27.02.2024  HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 120294
22 27.02.2024  HCL privind aprobarea cheltuielilor aferente pentru proiectul „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 120294, finanțat în cadrul POR 2014-2020
23 27.02.2024  HCL privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare și modernizare imobil cu destinația de centru multifuncțional”
24 27.02.2024  HCL privind modificarea hotărârii nr. 153 din 10 noiembrie 2020
25 27.02.2024  HCL hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 163 din 10.03.2014, încheiat între autoritatea locală și dl. Talo Ioan-Mircea
26 27.02.2024  HCL privind prelungirea contractului de concesiune nr. 9 din 27.02.2004, încheiat între autoritatea locală și  S.C. Birotic Center S.R.L
27 27.02.2024  HCL privind prelungirea contractului de concesiune nr. 164 din 10.03.2014, încheiat între autoritatea locală și dl. Tordai Ioan
28 27.02.2024  HCL privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 89 din 30.01.2014, încheiat între autoritatea locală și  S.C. Andofarm S.R.L
29 27.02.2024  HCL privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 284 din 19.12.2013, încheiat între autoritatea locală și  S.C. Andofarm S.R.L
30 27.02.2024  HCL pentru aprobarea listei cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L
31 27.02.2024  HCL privind desemnarea a 2 consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023
32 27.02.2024  HCL privind aprobarea acordului de parteneriat privind participarea în cadrul programului „Renovare, extindere și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice a bibliotecilor ce vor fi transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”
33 27.02.2024  HCL privind încetarea mandatului administratorului Băiețan Vasile Daniel, membru al Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL
34 27.02.2024  HCL privind repartizarea spațiului în suprafață utilă de 37,50 mp, situat în str. Republicii, nr. 41 către Alianța pentru Unirea Românilor – Organizația Luduș
35 27.02.2024  HCL privind majorarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de închiriere nr. 60 din 01.07.1999, încheiat între autoritatea locală și dl. Dancu Ovidiu
36 27.02.2024  HCL privind aprobarea finanțării de la bugetul local a activităților sportive derulate de Asociația Clubul Sportiv „EDI GYM”, în anul 2024
37 27.02.2024  HCL privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea SSCT Cristești STZ 5 – Târnăveni, STZ 6 – Bălăușeri și STZ 7 – Râciu
38 27.02.2024  HCL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
39 26.03.2024  HCL privind stabilirea costului serviciilor de asistență și îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcției de Asistență Socială și contribuția lunară datorată de acestea pentru serviciile acordate
40 26.03.2024  HCL privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Serviciului Poliția Locală Luduș pentru anul 2024
41 26.03.2024  HCL privind darea în administrare către Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” a unor bunuri aparținând domeniului public al unității administrativ-teritoriale
42 26.03.2024  HCL privind cesiunea contractului de concesiune nr. 5 din 05.05.2005, de la d-na Dan Cornelia către dl. Ianoș Ovidiu și d-na Ianoș Valentina
43 26.03.2024  HCL privind rezilierea contractului de închiriere nr. 419 din 21.12.2016, încheiat între autoritatea locală şi Partidul Mișcarea Populară – PMP
44 26.03.2024  HCL hotărâre privind cesiunea și prelungirea contractului de concesiune nr. 13 din 07.04.2004, de la Mureșan Vasile către dl. Mureșan Vasile-Cristian
45 26.03.2024  HCL privind prelungirea contractului de concesiune nr. 11 din 07.04.2004, încheiat între autoritatea locală şi dl. Raț Gheorghe-Daniel
46 26.03.2024  HCL prelungirea contractului de închiriere nr. 9 din 01.02.1999 încheiat între autoritatea locală şi Orange România Communications S.A. ( fostă Telekom Romania Communications S.A.)
47 26.03.2024  HCL privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţă
48 26.03.2024  HCL privind aprobarea schimbului de locuinţă A.N.L. între dl. Kis István și dl. Socaci Florin-Claudiu
49 26.03.2024  HCL privind aprobarea înființării/desfășurării de activități finanțate integral din venituri proprii pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Orașul Luduș, județul Mureș;
50 26.03.2024  HCL privind aprobarea contului de execuție al bugetului general consolidat al orașului Luduș și a situațiilor financiare pe anul 2023
51 26.03.2024  HCL privind rectificarea bugetului local
52 26.03.2024  HCL privind stabilirea cuantumului chiriilor anuale și actualizarea acestora cu rata inflației pe anul 2023, pentru locuințele realizate prin A.N.L. situate în orașul, str. Zăvoiului, bl. 11, 13, 15, 17, aplicabile începând cu 01.04.2024
53 26.03.2024  HCL privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Orașul Luduș și Asociația Culturală „Floare de Colț” în vederea organizării manifestării „Zilele Orașului Luduș – 2024”
54 26.03.2024  HCL privind actualizarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș
55 26.03.2024  HCL privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Luduș
56 26.03.2024  HCL privind desemnarea d-nei Rus Ana – Elisabeta ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL
57 23.04.2024 HCL privind majorarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 11 din 07.04.2004, încheiat între autoritatea locală şi dl. Raț Gheorghe-Daniel
58 23.04.2024 HCL privind prelungirea contractului de concesiune nr. 15 din 05.05.2004, încheiat între autoritatea locală şi dl. Cismaș Alexandru-Traian și d-na Cismaș Doinița-Adriana
59 23.04.2024 HCL privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 12 din 07.04.2004, încheiat între autoritatea locală şi S.C. General Conserv Impex S.R.L
60 23.04.2024 HCL privind prelungirea contractului de concesiune nr. 14 din 04.05.2004, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Ro-Dacia Com S.R.L
61 23.04.2024 HCL privind reînnoirea contractului nr. 168 din 01.04.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Fodor Iosif –Raul
62 23.04.2024 HCL privind aprobarea finanțării de la bugetul local a activităților sportive derulate de Asociația Clubul Sportiv „ARMS – BRAȚE Luduș” în anul 2024
63 23.04.2024 HCL privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș
64 23.04.2024 HCL privind modificarea hotărârii nr. 144 din 27.09.2022, prin care a fost constituită Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism
65 23.04.2024 HCL privind rectificarea bugetului local
66 23.04.2024 HCL privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru anul 2024
67 20.05.2024 HCL privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș” în cadrul PR Centru în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile
68 28.05.2024 HCL privind cesiunea contractului de concesiune nr. 7 din 07.06.2006, de la d-na Kocsis Maria către dl. Boldea Sorin-Dănuț
69 28.05.2024 HCL privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate între Primăria oraşului Luduş şi dl. Câmpeanu Liviu, având ca obiect folosinţa unor terenuri pe care sunt construite garaje auto
70 28.05.2024 HCL privind însușirea documentației cadastrale și întabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor „drum” și „pârâu” situate în sectorul 1 și 42 în evidențele de publicitate imobiliară, în favoarea Orașului Luduș – domeniul public
71 28.05.2024 HCL privind achiziționarea de la Delgaz Gril SA, a unui imobil – construcții situat în orașul Luduș, str. Bradului, nr.4/A
72 28.05.2024 HCL privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2023 al societății Administrativ Serv Luduș S.R.L.
73 28.05.2024 HCL privind prelungirea liniei de credit aprobată prin HCL nr. 131 din 16 septembrie 2019 și modificată prin HCL nr. 148 din 31 octombrie 2023, de către S.C. Administrativ Serv Luduș S.R.L.
74 28.05.2024 HCL privind aprobarea finanțării de la bugetul local a activităților sportive derulate de Asociația Clubul Sportiv „Activ Luduș” în anul 2024
75 28.05.2024 HCL privind rectificarea bugetului local
76 28.05.2024 HCL privind aprobarea executării lucrărilor de investiții asupra imobilului înscris în CF 50851 Luduș
77 28.05.2024 HCL privind actualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei orașului Luduș
78  12.06.2024  HCL privind modificarea hotărârii nr. 67 din 20 mai 2024
79 25..06.2024 HCL privind întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului în suprafață de 813 mp în evidențele de publicitate imobiliară, în favoarea Orașului Luduș - domeniul public
80 25..06.2024 HCL privind solicitarea finanțării din partea O.C.P.I. Mureș în vederea întocmirii planurilor parcelare aflate pe teritoriul administrativ al orașului Luduș
81 25..06.2024 HCL privind actualizarea datelor tehnice pentru imobilele înscrise în C.F. nr. 57007, C.F. nr. 57008 și C.F. nr. 56509, proprietatea UAT Orașul Luduș - domeniul public
82 25..06.2024 HCL privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 51058 Luduș, nr. cad. 51058 și C.F. nr. 60869 Luduș, nr. cad. 60869, aparținând Orașului Luduș
83 25..06.2024 HCL privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, componente ale Serviciului de Salubrizare al Județului Mureș - Zona 1 Sînpaul;
84 25..06.2024 HCL privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, componente ale Serviciului de Salubrizare al Județului Mureș - Zona 1 Sînpaul
85 25..06.2024 HCL Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat încheiat între autoritatea publică locală și doamna Pop Emilia – Monica
86 25..06.2024 HCL privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș
87 25..06.2024 HCL privind rectificarea bugetului local

 

 

 

Actualizat in - 01.07.2024, la ora 11:48.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1204889, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.